https://dd0306e0-e3f5-4326-aaef-3c8b8e8515f7.usrfiles.com/ugd/cb5577_81735a15133d44bdb5910bc9bce167b1.pdf
top of page

Lan fɔ rid krio in fayv minit

GUIDE TO PRONOUNCING AND WRITING KRIO WORDS

 

Mi fambul dɛm, una awdu o! A wan ɛp una fɔ lan fɔ rid krio, in jɛs fayv minit, nɔ mɔ.

   

Di Consonant sawnd dɛm na Krio na the sem as sɔm ɔf di English wan dɛm:

bcdfghjklmnprstvwyz

If una notis, a nɔ kɔl di lɛta q. Dat na bikɔs Krio nɔ gɛ da lɛta de. Ɛnisay we English yuz lɛta q, na 'kw' wi de put. So, Krio de spɛl di English word, queen, kwin; quick na kwik.

Di ɔda lɛta we krio nɔ gɛt na: x. Ɛnisay we English yuz lɛta x, na 'ks' Krio de yuz. So, if yu wan wrayt di wɔd axe, na aks. 

Krio vowɛl dɛm na:

a e ɛ i o ɔ u

Every Krio letter gɛ in yon sawnd we nɔ de ɛva chenj. Dis min se wan lɛta na wan sawnd ɛn ɔltɛm na di sem sawnd.                                                                                                              Vowɛl         Krio                                                   

  a – as in: at                          at

  e – as in; eight hate             et

  ɛ – as in; eh fight/get         fɛt /gɛt 

  i  – as in; it eat                    it 

  o – as in; oh go / boat        go / bot 

  ɔ – as in; or box/stop         bɔks /stɔp 

  u – as in; put                        put

Product Order Form

 

Place your order now for only $15!

Thanks for your order!

If yu wan mek ɛni kɔmɛnt pan dis lɛsin, du ya go na di forɔm pej, Tɛnki

bottom of page